Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Funny Pics and Funny Images


Bindi nahi recording ka symbole hai.

Bindi nahi recording ka symbole hai.


Jo hum nai aaye to koun sa tamao skool band ho jai.

Jo hum nai aaye to koun sa tamao skool band ho jai.


Feeling bhikhari likhna chahiye unko :D

Feeling bhikhari likhna chahiye unko :D

Advertisement

Pyar ki vazah se nahi ...dahshat ki vazah se phone lagaya jaa raha hai :D

Pyar ki vazah se nahi ...dahshat ki vazah se phone lagaya jaa raha hai :D


Ab ye chahati hai ki 10 rupaye me bhi bhandara karu.

Ab ye chahati hai ki 10 rupaye me bhi bhandara karu.

Advertisement